คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิ่น แสงทอง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียนปี 2564-2565
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2