กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวชลธิชา ศรส่ง
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนต์ฤทธิ์ สุวรรณ
ครู

นายอดิศักดิ์ เหลาพิลา
ครู