กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์ชนก เดชเลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวิรุณ จงเทพ
ครู

นางสาวพนิตนันท์ ชื่นวงศา
ครู