กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ รต.หญิงปัทมาพร ซ้ายก่า
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภุมรินทร์ สมชาติ
ครู คศ.3