ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียน บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 2 ตำบล เขาซก
อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรีรหัสไปรษณีย์ 20190 โทรศัพท์038 – 168 -615 โทรสาร 038 – 168 -615 
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนมีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 

             โรงเรียนบ้านเขาซกเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2510 โดยใช้ห้องแถวในตลาดบ้านเขาซก
เป็นที่เรียนชั่วคราว โดนการริเริ่มของท่านกำนันประจวบ ศิริวรวาท และประชาชนหมู่บ้านเขาซก ต่อมาท่านกำนันประจวบ
(อดีตกำนันตำบลคลองพลู)ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวจ้างครูมาทำการสอน 1 คน คือ นางประเทือง ส่องสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2510
           
             ต่อมาปีการศึกษา 2511 ท่านกำนันประจวบ ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นเสาไม้เบญจพรรณ เครื่องบนไม้เบญจพรรณ
หลังคามุงจาก และท่านกำนันประจวบ ยังได้จ้างครูเพิ่มอีก 1 คน คือ น.ส.ยุพาภรณ์ อินทรนิกร มาช่วยสอน ต่อมาได้รับอนุญาตจากจังหวัดให้
เริ่มเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2511 และได้ขอยืมตัว นายวิเชียร วิจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พร้อมทั้งสับเปลี่ยน น.ส.ยุพาภรณ์ อินทรนิกร ไปสอนที่บ้านหนองใหญ่แทน
ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน ดังนี้
ป.1 ชาย 21 คน หญิง 32 คน รวม 53 คน
ป.2 ชาย 4 คน หญิง 9 คน รวม 13 คน
ป.3 ชาย 4 คน หญิง 5 คน รวม 9 คน
ป.4 ชาย 0 คน หญิง 1 คน รวม 1 คน

      ปีการศึกษา 2512 วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 ได้รับบริจาคโต๊ะ ม้านั่ง จากบริษัทชลบุรีเมืองทอง จำนวน 33 ชุด และนายโหงว แซ่ตั้ง
นายจือติ่ง แซ่ก๊วย และนายซื่อจือ แซ่ตั๊ง ร่วมกันบริจาคโต๊ะครู 2 ชุด ในวันที่ 1 กันยายน 2512 ทางอำเภอได้มีคำสั่งให้ นายวิเชียร วิจิตร
ครูใหญ่ กลับไปสอนที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่และมีคำสั่งให้ นายธีรศักดิ์ พรพัฒนานิคม ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ ช่วยราชการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ให้มารักษาการแทน นายวิเชียร วิจิตร เป็นการชั่วคราว
     
      ปีการศึกษา 2513 โดยการนำของกำนันประจวบ ศิริวรวาท ร่วมกับ นายทรงชัย เบญจศิริวรรณ และพ่อค้าประชาชน ร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นมา 1 หลัง เป็นอาคารเรียน 008 จำนวน 4 ห้องเรียน ในที่ดินที่มีผู้บริจาคให้ร่วมกับที่ดินที่กำนันประจวบบริจาค รวมเป็น 31 ไร่ 
โดยเริ่มก่อสร้างวันที่ 9 เมษายน 2513 แล้วเสร็จและนำนักเรียนย้ายเข้าเรียนวันที่ 23 มิถุนายน 2513
 และมีการเปิดป้ายอาคารเรียนของโรงเรียน ในวันที่ 21 มกราคม 2514 โดยมีท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานเปิดป้าย
โดยมีการใช้ชื่อโรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)