ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวปรียานุช มั่นคง
ผู้ช่วยครู
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิมพ์ชนก เดชเลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอดิศักดิ์ เหลาพิหลา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิราพร เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวรเชษฐ์ บุญปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภุมรินทร์ สมชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสาวิณี สุริสาย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรุณยุพา พรมโสดา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณัฐวุฒิ ชูทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2