กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสาวิณี สุริสาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชนธีร์ แก่นจักร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิดาภา ชลวิริยะกุล
ครู

นางสาวศิรดา ภักดีธีระราชันย์
ครู คศ.2

นางสาววรรณวิศา ตรันเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวนัทศรา คำแหง
ครู

นางสาวอริตา นุชารัมย์
ครู คศ.2