ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

นางสาวปนัดดา ศรีประภานันท์
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกิตติยา ทองอ้ม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวขวัญชนก บุญปก
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพัชราวัณย์ แก้วมณี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2