กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพนัชกร บุญพิมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุมา สีผา
ครู คศ.3

นางสาวนิดานุช ไหว้พรหม
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ สุขเจริญ
ครู

นางสาวกนกวรรณ แคล่วคล่อง
ครู