คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ ว่องไวพาณิชย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ ตั๊นวิเศษ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรักชาติ กรณียกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สำเร็จกิจกุล
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายพิณ สุระประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทนี ส่งแสง
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ เจริญรักศมีโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ เทพบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป อ่วมขัน
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลภรณ์ แซ่ก๊วย
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภวัต สกุลปรีชาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงศ์ ยุพเกษตร
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรวีร์ ขันธะกาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขนุการ