ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

นางพรเพ็ญ แสนสุขธนานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคล