วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน