ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวนัทศรา คำแหง
ครู
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิริวิรุณ จงเทพ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิรันธนินทร์ จรูญพรมงคล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอริตา นุชารัมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายมนต์ฤทธิ์ สุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกมล เบญจา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรนิภา มาสี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกนกวรรณ แคล่วคล่อง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพนิตนันท์ ชื่นวงศา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชลธิชา ศรส่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอธิวัฒน์ ภาคเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอรสา อยู่ในศิล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพนัชกร บุญพิมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทิพวรรณ ธงชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายทศพร ไหตะคุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐพงษ์ พงษ์เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2