สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

1. รูปทรงหยดน้ำ
  - สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงตนเอง

2. ขซ
     - ตัวยอดของโรงเรียน

3. รูปหัวใจตรงกลาง
    - ความรัก ความเมตตา ระหว่างครูและลูกศิษย์ ความเป็นหนึ่งเดียวของทุกคน

4. ดอกบัว สื่อถึง
    -ความบริสุทธิ์ของนักเรียนที่สามารถรับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีได้

5. รัศมี สื่อถึง
   -การศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่แผ่กระจายไปทุกทิศ

ความหมายโดยรวม

หมายถึง การอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักความเมตตา ที่มีใจบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียว และเผยแพร่การศึกษาไปทั่วทุกทิศ