คณะผู้บริหาร

นางสาวสิรวีร์ ขันธะกาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภุมรินทร์ สมชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวพนัชกร บุญพิมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางพรเพ็ญ แสนสุขธนานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวจันทนี ส่งแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป