ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวบุตรดี อมลธีรากุล
ครู
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดวงเดือน ตลับทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุมา สีผา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรเพ็ญ แสนสุขธนานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิดาภา ชลวิริยะกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนิดานุช ไหว้พรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิรดา ภักดีธีระราชันย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววรรณวิศา ตรันเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฝันภิรมณ์ แจ่มผล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจันทนี ส่งแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกมลวรรณ สุขเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ รต.หญิงปัทมาพร ซ้ายก่า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2