หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษา
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบปกติ
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล,ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น