กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรุณยุพา พรมโสดา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปรียานุช มั่นคง
ครู

นางสาวจิรันธนินทร์ จรูญพรมงคล
ครู

นางสาวพรนิภา มาสี
ครู

นางสาวทิพวรรณ ธงชัย
ครู

นายปฏิพล ไหว้พรหม
ครู

นายสันติ สภาพศรี
ครู