กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวรเชษฐ์ บุญปัญญา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจันทนี ส่งแสง
ครู คศ.3

นางอรสา อยู่ในศีล
ครู คศ.1

นางพรเพ็ญ แสนสุขธนานนท์
ครู คศ.2

นางสาวบุตรดี อมลธีรากุล
ครู

นางสาวดวงเดือน ตลับทอง
ครู