กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทศพร ไหตะคุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิราพร เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
ครู

นายณัฐพงษ์ พงษ์เจริญ
ครูผู้ช่วย

นายอธิวัฒน์ ภาคเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายกมล เบ็ญจา
ครูผู้ช่วย

นายกษิภณ ศิริโส
ครู

นายณัฐวุฒิ ชูทอง
ครู คศ.1

นางสาววราภร เมเศรษฐี
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราภรณ์ ยนตะศาต
ครู