พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจ
 1. ระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  รักษ์ความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร  ให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการมีงานทำในประเทศอาเซียน
 5. จัดระบบการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้เป็นระบบครบถ้วน
 6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ  นิเทศ  ประเมินผล  และพัฒนาหลักสูตร
 7. จัดสื่ออุปกรณ์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้สมบูรณ์  ทันสมัย
 8. จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศน่าอยู่   สะอาด  ร่มรื่น และปลอดสิ่งเสพติด
 9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 10. สร้างความสัมพันธ์  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานช่วงชั้น
 2. สถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
 3. ครูมีศักยภาพในการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูสูงสุด
 4. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน
 5. นักเรียนเป็นผู้มีความรักษ์ในความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง