ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      -  นางสาวจันทนี  ส่งแสง              ครู คศ.๓
.๑.๑ คณะทำงานทะเบียนนักเรียน
      -  นางสาวจันทนี  ส่งแสง              ครู คศ.๓                   ประธานดำเนินการ
.๑.๒ คณะทำงานธุรการ/งานสารบรรณ
      -  นางอรสา  อยู่ในศีล                 ครู คศ.๑                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวกนกวรรณ  แคล่วคล่อง     ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวสาวิณี  สุริสาย               ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวปรียานุช  มั่นคง             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      - นายวรัญชิต  อนันต์ปรีชาศรี            บุคลากรสนับสนุนการสอน   กรรมการและเลขานุการ
.๑.๓ คณะทำงานอาคารสถานที่
      -  นายสมชัย  ธงหาร                   ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นายอดิศักดิ์  เหลาพิลา               ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวศิราพร  เสนีวงษ์  ณ  อยุธยา  ผู้ช่วยครู                      กรรมการ
      -  ว่าที่ ร.ต.หญิงปัทมาพร  ซ้ายก่า     ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายสำรอง  มากหุ่น                  พนักงานขับรถยนต์        กรรมการ
      -  นายอำนาจ  ปราบภัย               พนักงานขับรถยนต์        กรรมการ
      -  นายวิกุล  เรืองสกุล                   พนักงานทำความสะอาด  กรรมการ
      -  นางเยาวนาถ  ทรหด                 พนักงานทำความสะอาด  กรรมการ
      -  นายวินัย  ทรหด                     พนักงานทำความสะอาด  กรรมการ
      -  นายธีรชัย           เดชะ                     พนักงานจ้างทั่วไป         กรรมการ
      -  นายสมศักดิ์  ทรหด                  พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ
      -  นางทองพูน  จาบรัมย์                พนักงานสวน               กรรมการ
      -  นางสาวจันทนี  แป้นเงิน            ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
 .๑.๔ คณะทำงานบริหารเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
      -  นางสาวปรียานุช  มั่นคง            ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      นายสันติ  สภาพศรี                  ผู้ช่วยครู                     กรรมการ
      -  นายปฏิพล  ไหว้พรหม               ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายอธิวัฒน์  ภาคเจริญ              ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายกษิภณ  ศิริโส                     ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายรัชพล  ประพันธ์                 ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายสหเทพ  เกิดหลำ                บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการและเลขานุการ
.๑.๕ คณะทำงานอนามัย
      -  นางพรเพ็ญ  แสนสุขธนานนท์      ครู คศ.๒                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวนัทศรา  คำแหง             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวจันทนี  แป้นเงิน             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวปนัดดา  ศรีประภานันท์   ครู คศ.๒                   กรรมการและเลขานุการ
.๑.๖ คณะทำงานสหกรณ์โรงเรียน
      -  นางสาวศิราพร  เสนีวงษ์  ณ  อยุธยา       ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นายปฏิพล  ไหว้พรหม               ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวฝันภิรมย์  แจ่มผล           ครูอัตราจ้าง(ปตท.)        กรรมการ
      -  นางสาวนัทศรา  คำแหง             ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
.๑.๗ คณะทำงานอาหารกลางวัน
      -  นางสาวอุมา  สีผา                   ครู คศ.๒                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวปรียานุช  มั่นคง             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวกนกวรรณ  แคล่วคล่อง     ผู้ช่วยครู                    กรรมการ        
      -  นางเยาวนาถ  ทรหด                พนักงานทำความสะอาด  กรรมการ
      -  นางทองพูน  จาบรัมย์                พนักงานทำสวน            กรรมการ
      -  นางสาวสาวิณี  สุริสาย             ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ                         
.๑.๘ คณะทำงานอาหารเสริมนม
      -  นางสาวศิริวิรุณ  จงเทพ            ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  ครูประจำชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
.๑.๙ คณะทำงานฝ่ายปกครอง
      -  นายสันติ  สภาพศรี                  ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวอาริตา  นุชารัมย์            ครู คศ.๒                    กรรมการ
      -  นางอรสา  อยู่ในศีล                  ครู คศ.๑                    กรรมการ
      -  นายอธิวัฒน์  ภาคเจริญ             ผู้ช่วยครู                     กรรมการ
      -  นางสาวณัฐนิชา  มากผ่อง           ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวบุตรดี  อมลธีรากุล          ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวนัทศรา  คำแหง             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายรัชพล  ประพันธ์                 ผู้ช่วยครู                     กรรมการ
      -  ครูประจำชั้นทุกชั้น
      -  นางสาวนิดานุช  ไหว้พรหม        ครู คศ.๑                   กรรมการและเลขานุการ
.๑.๑๐ คณะทำงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
      -  นายณัฐพงษ์  พงษ์เจริญ            ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวจันทนี  ส่งแสง              ครู คศ.๓                    กรรมการ
      -  นางสาวภุมรินทร์  สมชาติ           ครู คศ.๒                    กรรมการ
      -  นายกมล  เบ็ญจา                    ครูอัตราจ้าง                กรรมการ
      -  นางสาวปรียานุช  มั่นคง             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายปฏิพล  ไหว้พรหม               ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวจันทนี  แป้นเงิน             ผู้ช่วยครู                     กรรมการ
      -  นายสหเทพ  เกิดหลำ                บุคลากรสนับสนุนการสอน    กรรมการ
      -  นายมนต์ฤทธิ์  สุวรรณ             ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ