ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
      -  นางพรเพ็ญ  แสนสุขธนานนท์     ครู คศ.๒
๑.๑.๑ คณะทำงานด้านอัตรากำลัง
      -  นางสาวปนัดดา  ศรีประภานันท์   ครู คศ.๒                   ประธานดำเนินการ
      -  นางพรเพ็ญ  แสนสุขธนานนท์       ครู คศ.๒                    กรรมการ
      -  นางสาวกนกวรรณ  แคล่วคล่อง    ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๒ คณะทำงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
      -  นางพรเพ็ญ  แสนสุขธนานนท์      ครู คศ.๒                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวณัฐนิชา  มากผ่อง            ผู้ช่วยครู                     กรรมการ
      -  นางสาวจิดาภา  ชลวิริยะกุล        ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๓ คณะทำงานการลาทุกประเภท/การลงชื่อปฏิบัติงาน
      -  นางสาวกนกวรรณ  แคล่วคล่อง    ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวสาวิณี  สุริสาย                 ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๔ คณะทำงานจัดทำทะเบียนประวัติและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
      -  นางสาวศิราพร  เสนีวงษ์ ณ อยุธยา    ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวดวงเดือน  ตลับทอง             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวจิรันธนินทร์  จรูญพรมงคล    ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๕ คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา(ของอบจ.)
      -  นางอรสา  อยู่ในศีล                 ครู คศ.๑                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวบุตรดี  อมลธีรากุล           ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวปรียานุช  มั่นคง                  ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ