ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
      -  นางสาวลัดดาวัลย์  โสรถาวร       ครู คศ.๒
๑.๑.๑ คณะทำงานการเงิน
      -  นางสาวศิรดา  ภักดีธีระราชันย์    ครู คศ.๑                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวกมลวรรณ  สุขเจริญ       ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๒ คณะทำงานพัสดุ
      -  นางสาวพนัชกร  บุญพิมย์ ครู คศ.๑                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวจิดาภา  ชลวิริยะกุล         ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายณัฐพงษ์  พงษ์เจริญ              ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นายกมล  เบ็ญจา                    ครูอัตราจ้าง                กรรมการ
      -  นางสาวณัฐนิชา  มากผ่อง          ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๓ คณะทำงานแผนงานและโครงการ
      -  นางสาวนิดานุช  ไหว้พรหม        ครู คศ.๑                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวพิมพ์ชนก  เดชเลย์         ครู คศ.๑                   กรรมการและเลขานุการ