ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
      -  นางสาวภุมรินทร์  สมชาติ ครู คศ.๒
 ๑.๑.๑ คณะทำงานวิชาการก่อนระดับประถมศึกษา
      -  นางสาวปนัดดา  ศรีประภานันท์   ครู คศ.๒                   ประธานดำเนินการ      
      -  นางสาวขวัญชนก  บุญปก           ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวพัชราวัณย์  แก้วมณี         ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวกิตติยา  ทองอ้ม                  ครูอัตราจ้าง                กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๒ คณะทำงานวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      -  นางสาวภุมรินทร์  สมชาติ ครู คศ.๒                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวศิรดา  ภักดีธีระราชันย์      ครู คศ.๑                    กรรมการ
      -  นางสาวปรียานุช  มั่นคง             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวบุตรดี  อมลธีรากุล           ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางวรุณยุพา  พรมโสดา             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวจันทนี  แป้นเงิน             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวพิมพ์ชนก  เดชเลย์         ครู คศ.๑                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๓ คณะทำงานการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
      -  นางสาวศิรดา  ภักดีธีระราชันย์    ครู คศ.๑                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวปนัดดา  ศรีประภานันท์    ครู คศ.๒                    กรรมการ
      -  นางสาวณัฐนิชา  มากผ่อง            ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวกิตติยา  ทองอ้ม             ครูอัตราจ้าง                กรรมการ
      -  นางสาววรรณวิศา  ตรันเจริญ      ครูผู้ช่วย                    กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๔ คณะทำงานวัดผลประเมินผล
      -  นางสาววรรณวิศา  ตรันเจริญ      ครูผู้ช่วย                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวพิมพ์ชนก เดชเลย์            ครู คศ.๑                    กรรมการ
      -  นางวรุณยุพา  พรมโสดา             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวชลธิชา  ศรส่ง              ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๕ คณะทำงานมาตรฐานการศึกษา
      -  นางสาวพนัชกร  บุญพิมย์ ครู คศ.๑                   ประธานดำเนินการ
      -  นางวรุณยุพา  พรมโสดา             ผู้ช่วยครู                     กรรมการ
      -  นางสาวพนิตนันท์  ชื่นวงศา        ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๖ คณะทำงานนิเทศ สรุปผลการนิเทศและการวิจัยในชั้นเรียน
      -  นางสาวบุตรดี  อมลธีรากุล         ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวนิดานุช  ไหว้พรหม        ครู คศ.๑                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๗ คณะทำงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
      -  นางสาวอาริตา  นุชารัมย์           ครู คศ.๒                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวพิมพ์ชนก  เดชเลย์           ครู คศ.๑                    กรรมการ
      -  นางวรุณยุพา  พรมโสดา             ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวศิราพร  เสนีวงษ์  ณ  อยุธยา     ผู้ช่วยครู                    กรรมการ
      -  นางสาวจันทนี  แป้นเงิน            ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๘ คณะทำงานรายงานประเมินตนเอง(SAR)
      -  นางสาวปรียานุช  มั่นคง            ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาวภุมรินทร์  สมชาติ           ครู คศ.๒                    กรรมการ
      -  นางสาวปนัดดา  ศรีประภานันท์    ครู คศ.๒                    กรรมการ
      -  นางสาวขวัญชนก  บุญปก          ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๙ คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      -  นายสันติ  สภาพศรี                  ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ       (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี)
      -  นางสาวอาริตา  นุชารัมย์            ครู คศ.๒                   กรรมการ (กิจกรรมแนะแนว)
      -  นายอธิวัฒน์  ภาคเจริญ             ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ  (กิจกรรมชุมนุม/สาธารณประโยชน์)
๑.๑.๑๐ คณะทำงานธุรการ/สารบรรณและบันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ
      -  นางสาวปรียานุช  มั่นคง            ผู้ช่วยครู                   ประธานดำเนินการ
      -  นางสาววรรณวิศา  ตรันเจริญ       ครูผู้ช่วย                             กรรมการ
      -  นางสาวจันทนี  แป้นเงิน            ผู้ช่วยครู                   กรรมการและเลขานุการ